ورود دانشجویان

 

پایان نامه ی گروه 14 ام از دانش پژوهان دوره  DBA 

کد 2

دانش آموختگان :حسین احمدی طارسی

موضوع: انتخاب مدل، روش و ابزارهاي مناسب جهت چابك سازي فرايندهاي مديريت پروژه

استاد راهنما:دکتر حاجی یخچالی

استاد مشاور: فروزان عبداللهي

استاد داور:دکتر الوانی

چكيده:

نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که چابكي در موفقيت پروژه‌ها نقش مهمي ايفا مي‌کند. چابكي توانايي پروژه‌ها را در برابر چالش‌ها و تغييرات محيطي به منظور كسب نتايج مورد نظر افزايش مي‌دهد. عدم آمادگي پروژه‌ در واكنش مناسب به تغييراتي كه پيش‌بيني‌ آنها به جهت سرعت و ماهيت تغييرات قابل استناد نمي‌باشند، منجر به مشكلات بسيار زيادي تا حد شكست پروژه‌ها شده است. مفهوم پروژه و فعاليت‌هايي را که مي‌توان در قالب پروژه تعريف نمود به گونه‌ايست که امروزه بسياري از طرح‌ها ملي و خصوصي اعم از صنعتي، آموزشي، بهداشتي، نظامي، تجاري... در چارچوب پروژه تعريف شده و کسب نتيجه مطلوب در هر يک از اين طرح‌ها در گرو موفقيت پروژه خواهد بود. اين بدان معناست دستيابي به آينده‌اي كه از طريق تصويب طرح‌ها براي خود متصور شده‌ايم در گرو موفقيت پروژه‌ها است. به دليل تنوع و سرعت تغييرات مستمر محيط پروژه، در اين پژوهش به دنبال مدل، روش و ابزارهاي مناسب جهت چابك‌سازي فرايندهاي مديريت پروژه مي‌باشيم تا تيم پروژه در محيط‌هاي آشفته نيز قادر به كسب اهداف پروژه باشد.

اين پژوهش از نوع کاربردي، توصيفي است. در اين پژوهش، بر اساس شاخص‌هاي چابكي تعيين شده در مدل تحقيق كه عبارتند از حساسيت، بلوغ، انطباق، شايستگي و سرعت، پرسشنامه‌اي تدوين شد تا ضمن تعيين سطح چابكي پروژه‌ها، ميزان اهميت هر يك از شاخص‌ها نسبت به يكديگر نيز مشخص گردد. در اين تحقيق جهت تبيين مدل، از مهارت‌هاي بندباز و نحوه عملكرد مخچه در بدن كمك گرفته شده است. بر اين اساس 83 پرسشنامه به روش نمونه‌گيري تصادفي بين جامعه آماري كه شامل 5 شركت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي بوده‌اند، توزيع گرديد. داده‌هاي جمع‌آوري شده حاكي از آن است كه همه زيرمعيارهاي مربوط به شاخص‌هاي پنجگانه نيازمند بهبود مي‌باشند ولي در اين بين پارامتر آموزش بيشترين فاصله را با شرايط مطلوب دارد و نيازمند توجه ويژه است. بر اساس نتايج اين تحقيق اختلاف معناداري بين ميزان اهميت شاخص‌هاي پنج‌گانه وجود ندارد و همه شاخص‌ها داراي اهميت يكساني مي‌باشند. بيشترين اختلاف بين متوسط شرايط موجود و شرايط مطلوب مربوط به شاخص انطباق با 4/2 امتياز از 5 امتياز مي باشد و در ساير شاخص‌ها اختلاف متوسط 1/2 تا شرايط مطلوب يا امتياز 5 ملاحظه مي‌گردد. متوسط امتياز كل شرايط موجود 1/100 در مقابل شرايط مطلوب 175 قرار دارد كه بر اساس تعاريف اين مدل تحقيق، شرايط موجود در وضعيت چابكي متوسط قرار دارد كه مويد اين موضوع است كه همه شاخص‌هاي پنج‌گانه نيازمند بهبود شرايط جهت ارتقاء سطح چابكي خود از متوسط به بالا و بسيار بالا مي‌باشند.

 

 

تگها : پروژه , مديريت_پروژه , چابكي , شاخص‌هاي_چابكي , بندباز , مخچه
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی