ورود دانشجویان

کد: 1DBA 

دانش آموختگان : محمد مرادی-بهرام معصومی –غلامرضا عباسی

موضوع : راه های ارتقاء سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش

استاد راهنما :دکتر  شهبازمرادی

استاد مشاور:دکتر الوانی

استاد داور: دکتر  علی داوری

چکیده:   در عصر حاضر مدیران برای توسعه، علاوه بر سرمایه ­های اقتصادی، فیزیکی و انسانی، بایستی نظر خود را به مفهوم کلیدی دیگری که امروزه در بررسی­های اقتصادی­، اجتماعی و فرهنگی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح­ شده معطوف نمایند. چون بدون بهره­ گیری از سرمایه اجتماعی و مؤلفه­ های آن، سایر سرمایه­ های سنتی کارایی لازم را ندارند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه ­های توسعه، تکامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پر چالش و پر هزینه می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه­ های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سال­های اخیر از مهم­ترین منابع یک سازمان محسوب می­شوند، به تبیین نقش این دو دارایی نامشهود و منبع استراتژیک سازمانی در توسعه مدیریت دانش و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی (درون و برون)، سازمانی بر توسعه مدریت دانش و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی شامل (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه ­ای)، را با پنج فعالیت اصلی مدیریت دانش شامل (کسب دانش، ثبت دانش، انتقال «تسهیم» دانش، خلق دانش و کاربرد دانش)، را بررسی و میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان­ها را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق در بخش درون سازمانی، مدیران و کارشناسان سازمان و شرکت­های موردنظر تحقیق و در بخش برون­ سازمانی مراجعه­ کنندگان (مشتریان)، سازمان­های موردنظر تحقیق تشکیل می­دهند.

  تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می­باشد. روش جمع­ آوری داده ­ها، کتابخانه ­ای – میدانی است. ابزار مورد استفاده این تحقیق  پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان (اساتید محترم راهنما و مشاور)، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز پس از اجرای آزمایشی بین 93 نفر از نمونه ­گیران از طریق ضریب آلفای کرانباخ (94%) محاسبه گردید. برای انجام این تحقیق از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده و برای بررسی ارتباط بین سرمایه ­های اجتماعی و توسعه مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شد. همسو با فرضیات تحقیق، ضرایب همبستگی نشان می­دهد برای ارتقای مدیریت دانش در سازمان­ها باید سرمایه اجتماعی (درون و برون) سازمانی را افزایش داد و بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه­ های آن و توسعه مدیریت دانش و مؤلفه ­های آن رابطه معناداری وجود دارد. برای توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای اولویت­ بندی ابعاد سرمایه اجتماعی (درون و برون) سازمانی از آزمون رتبه ه­ای فریدمن با استفاده از نرم ­افزار SPSS استفاده شده است.

کليد واژه:  سرایه اجتماعی (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه­ای)، توسعه مدیریت دانش، کسب دانش، ثبت دانش، تسهیم دانش، خلق دانش و کاربرد دانش.

 

کد :1DBA

دانش آموختگان: مهران منصفی - سید احمد حاجی خلیلی

موضوع: اندازه گیری و سنجش بهره وری منابع انسانی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود  بهره وری معاونت تولید خودروی سواری شرکت ایران خودرو

 

استاد راهنما :دکتر  شهبازمرادی

استاد مشاور:دکتر الوانی

استاد داور: مهندس موسی زادگان

چکیده:

 از آنجایی که مهمترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان ، منابع انسانی آن است ، لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در آینده نزدیک درگیر خود خواهد ساخت تلاش برای افزایش بهره وری شغلی کارکنان است .

از این رو این تحقیق با هدف اندازه گیری بهره وری منابع انسانی در معاونت تولید خودرو سواری شرکت ایران خودرو با تعیین عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری کارکنان انجام گردیده است .

بهره وری منابع انسانی از طریق نسب ارزش افزوده به جمع هزینه های حقوق و دستمزد پرسنلی محاسبه گردیده . ضمنا " یک سال را به عنوان سال پایه ( 1389 ) و سال ماقبل ( 1388 ) و دوسال بعد ( 1391- 1390 ) را با سال پایه مورد مقایسه قرار میدهیم .

در این تحقیق طبق مذاکره با کارشناسان و خبرگان و دریافت نکات کلیدی اقدام به تهیه پرسشنامه ای شامل 57 گویه گردید و سه عامل به عنوان عوامل اصلی و موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شامل : 1) کیفیت زندگی کاری کارکنان 2) توانمند سازی کارکنان 3) نظام انگیزشی کارکنان ، به عنوان سوال فرعی تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

روائی یا اعتبار پرسشنامه از طریق خبرگان صحه گذاری شد و به منظور قابل اعتماد بودن پرسشنامه یا پایائی پرسشنامه ضمن بکار گیری فرمول کوکران تعداد 376 فرم پرسشنامه توسط کارکنان حوزه تولید ( بدنه سازی – رنگ – مونتاژ ) تکمیل و از طریق نرم افزار spss ارزیابی گردید که نتیجه بدست آمده برابر 975 و 0 میباشد . عدد فوق بعنوان آلفای کرونباخ شناخته میشود و نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است .

اطلاعات دوشاخص کیفی با عنوان شاخص کیفیت ظاهری 3( IQA ) و شاخص کیفیت عملکردی ( IQF ) از شاخص های رضایت مشتری میباشند که در سالنهای تولیدی توسط کارشناسان کیفیت خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد که در فصل چهارم جزییات آن آورده شده است .

در این تحقیق از آزمون فریدمن به منظور مقایسه و رتبه بندی هر یک از ابعاد پرسشنامه و از آزمون کروسکال والیس به منظور مقایسه میانگین های بیش از 2 نمونه و بررسی تفاوت بین مقادیر هریک از ابعاد پرسشنامه استفاده شده است .

نتیجه تحقیق و اولیت بدست آمده مابین عوامل تعیین به قرار زیر میباشد .

1- نظام انگیزشی کار کنان

2- توانمند سازی کارکنان

3- کیفیت زندگی کاری کارکنان

 

کد :1DBA

دانش آموختگان: سینا گرامی –نجمه قربانی-رضا رسولی – غلامرضا نریمان نژاد

موضوع: بررسی تطبیقی مدیریت منابع انسانی استراتژیک در شرکت نفت پتروناس و شرکت ملی نفت ایران

استاد راهنما :دکتر  شهبازمرادی

استاد داور: دکتر الوانی

کد :1DBA

دانش آموختگان: سالار معینی کرمانشاهی

موضوع: بازاريابی حسی و تأثير آن بر فروش محصولات و برند سازمان های با رويکرد کالاهای لوکس

استاد راهنما : دکتر رحیم فرضی پور
استاد داور : دکتر رابطی

چکیده:

اولين مشکل در ارتباطات، بخصوص ارتباط­هایی از جنس فروش، برندينگ و بازاريابی، جلب توجه افراد است. بعضی از افراد بواسطه موقعيت­های که در آن هستند دارای اقتدار تقاضای توجه می­باشند. والدين در اين کار بسيار خوب هستند ـ بابا توجه کن يا بابا به من نگاه کن! ـ در اکثر مواقع ما نمی­توانيم برای توجه تقاضا ايجاد کنيم بلکه بايد توجه ما جلب شود، اين چالش بسيار دشواری است. مردم می­گويند شما نمی­توانيد کاری کنيد که افراد توجه کنند و اين تقریباً باوری عمومیست. و اين مورد کافی دقيقاً شرح تفضيلی اين است که ما چگونه خواستيم و تا حدی توانستيم که توجه مردم (بازار هدف) را به يک برند جواهر فروشی در تهران جلب نمايم. ساده­ترين راه برای رسيدن به اين هدف اين بود که الگوها را بشکنيم. انسان­ها با سرعتی باور نکردنی با الگو­های ثابت سازگار می­شوند. برانگيخته شدن ثابت  و مداوم احساسات موجب می­شود که آن­ها (احساسات) را ناديده بگيريم؛ به وزوز ناشی از يک دستگاه تهويه مطبوع بينديشيد. ما تنها هنگامی از وجود آن آگاه می­شويم که تغييری اتفاق بي­افتد.

برای رسيدن به يک تغيير دلچسب از الگوهای ثابت شده در ذهن مشتری می­بايستی به دو احساس مردم توجه ويژه نمود، غافلگيری و علاقه.

 • غافلگيری توجه ما را جلب می­کند. بعضی از ايده­ها ذاتاً ماندگار و شگفت آور بودن به همراه می­آورند، مثل ديوار چين
 • علاقمندی توجه را حفظ می­کند. دسته­ی از ايده­های ماندگار علاقه ما را در طی زمان به خود حفظ می­کنند.

پس می­توان نتيجه گرفت که ما به يک سناريوی جذاب غافلگير کننده برای علاقمندان به طلا و جواهر نيازمنديم.

در اين مورد کاوی انجام شده ما برای مشتريان و علاقمندان به صنعت طلا و جواهر جذابيتی را با بهره گیری از بازاريابی انگيزشی، ايونت و پيشبرد فروش ايجاد نموديم تا بواسطه آن اتفاق تصوير ذهنی مردم را نسبت به برند مورد بررسی قرار دهیم، ارزش افزوده برای برند ايجاد و حجم نقدينگی را افزايش دهيم.

همچنين در اين مورد سعی شده است با بررسی منفعت های روانی، اجتماعی و ابزاری، نقشه­ی نسبی از فرايند تصميم گيری بانوهای ايرانی در تهران نسبت به خريد جواهرات استخراج شود تا در زمان­های مناسبی از محرک­های مناسب­تری برای بالا بردن سهم خريدشان از کالا و از برند استفاده شود.

در اين مورد تمام توان ما در راستای به کارگيری تمام ظرفيت­های مخاطبين برند بسيج شده بودند. يعنی از تمام منافع يک مشتری خوب قصد استفاده را داشتيم از جمله توان تبليغ دهان به دهان آنان. يعنی سياستی طراحی شده تا به آنان ابزاری دهيم که به کمک آن بتوانند از ما و درباره ما به نفع حس روانی خود و مطرح کردن خودشان استفاده کنند. اين اتفاق بايک غافلگيری در نحوه استفاده از جواهر همراه شد. استفاده جواهرهای واقعی بر روی تابلو­های نقاشی که بسيار هنرمندانه و ماهرانه بصورتی غير قابل باور نقاشی شده بودند. حس ديدن و در نهايت حس بودن.

ايونت ما شامل يک رويداد خاص، از جواهرات بسيار نادر و کمياب، به روشی کاملا غافلگيرکننده در کنار افراد بسيار مشهور و متمايز از جامعه بودکه معمولا ثروتمندان برای اثبات تمايزشان و يا نشان دادن تمايلات مشترک رفتاری خود با آن افراد در کنار آنان بودند و آن را بسيار مهم و لازم می­دانند، موجب شد تا يک تفاوت و تمايز جديد ايجاد شود اما اين کار به تنهايی موجب ماندگاری است؟!؟

کد :2DBA

دانش آموختگان: محمدرضا امامی-سید جواد حسینی- ناجی خداشناس

موضوع: بررسی سطح انطباق قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی  با مسئولیت های اجتماعی بمنظور ارتقاء اثربخشی فعالیتهای سازمان در چارچوب کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)

استاد راهنما:دکتر الوانی

استاد مشاور :دکتر شایق

استاد داور:دکتر فرضی پور

چکیده:

روش هاي مديريت ايمني در حمل و نقل دريايي، به ويژه آنجا كه با جان انسان ها در دريا در رابطه است طي سال هاي اخير توسعه بسياري يافته است. سياستگزاري هاي اعلام شده از سوي IMO ، به ويژه در قالب كنوانسيون ها كه داراي پشتوانه هاي تكليفي قابل توجهي از سوي كشورهاي عضو جامعه IMO مي باشد، موجب استقرار سيستم مديريت ايمني كمال گرا در صنعت كشتيراني بين المللي از جمله كشور ما شده است.

بطور كلي، مقررات و قواعد و استانداردهاي بين المللي مرتبط با ايمني كشتيراني با تأكيد بر دامنه هاي اجرايي قوي در كشورها همواره مورد توجه بوده اند اما ساير كشورها كه در مطالعات تطبيقي به برخي از آنها در اين پايان نامه اشاره مي شود، با هدف ارتقاي ايمني نيازمند وضع قوانين روزآمد و توسعه مقررات و استانداردهاي بين المللي و از سوي ديگر ملي هستند. اين پايان نامه با هدف ارتقاي سطوح مقررات سازمان بنادر و دريانوردي در جهت ايفاي نقش مسئوليت خود در قبال موضوع ايمني – كنوانسيون نجات جان انسان ها در دريا – انجام شده است.

هدف هاي اين پايان نامه بطور كلي مشتمل بر موارد زير است:

-تجزيه و تحليل وضعيت موجود اجراي كنوانسيون سولاس در دريا

-شناسايي و مستند سازي اسنادي كه از الحاق به كنوانسيون سولاس ناشي مي شود

-تطبيق كنوانسيون سولاس با شرايط كشور به منطور از بين بردن شكاف بين مرحله­ي اجرا و الزام هاي كنوانسيوني

-مشخص ساختن مصاديقي كه در حالحاضر نيازمند به تعريف دستورالعمل است

-مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي كشورها

در اين پايان نامه از روش تحقيق تحليلي – مقايسه اي بهره برداري شده است.

داده هاي عيني يا واقعي كه در اين پايان نامه استفاده شده اند،‌ مجموعه گزارش هاي حاصل از بررسي هاي مقايسه اي و مطالعات تطبيقي است كه طي آنها مشخص مي شود چه مواردي نيازمند نوشتن دستور العمل در حال حاضر نيست،‌چه مواردي به نوشتن دستور العمل نياز دارد و در انتها در خصوص چه مواردي مي بايست براي تدوين دستورالعمل پيش بيني گردد.

دامنه مكاني اين مطالعه، سازمان بنادر و دريانوردي در صف و ستاد و حوزه هاي عملياتي بنادر مي باشد.

نتايج حاصل از اين پايان نامه دسترسي به راهبردهاي اساسي پرداختن به اهداف فوق مي باشد كه برآمده از يك مطالعه قاعده مند در قالب فعاليت هاي پژوهشي است كه در نهايت راهكارهايي را در اختيار اين سازمان قرار مي دهد.

کليد واژه: كنوانسيون – سولاس -  سازمان بين المللي دريانوردي – مسئوليت اجتماعي -  سازمان بنادر و دريانوردي – حمل و نقل دريايي

 

کد :2DBA

دانش آموختگان: فاطمه سادات هاشمی فشارکی- جواد عشقی نژاد-روح الله خلیلی-یدالله سمیعی

موضوع: بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تسهیلات بانکی) با بازده سهام در گروه فلزات اساسی به منظور تدوین استراتژی سرمایه گذاری در این گروه

استاد راهنما:دکتر تهرانی

استاد مشاور : دکتر شهبازمرادی

استاد داور: دکتر تجریشی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی می‌پردازد. به منظور بررسی این رابطه، متغیرهای قیمت (نفت)، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند. رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام با استفاده از داده‌های 19 شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسی در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1391 و با بکار گیری مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. 

یافته‌های پژوهش حاکی  از آن است که بین متغیرهای نرخ ارز و نرخ تسهیلات بانکی با بازده سهام یک رابطه معنی دار و مثبت در صنعت فلزات اساسی وجود دارد. این در حالی است که، بین متغیرهای نرخ تورم و قیمت نفت با بازده سهام یک رابطه رابطه معنادار و منفی در صنعت فلزات اساسی یافت شد.

کليد واژه: متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، بازده سهام و نرخ تسهیلات بانکی

 

 

کد :2DBA

دانش آموختگان: کریم کبیری-محمد حضرتی- کامران مظاهری فرد-حمید فاضلی

موضوع: کارآمد سازی مدیریت استانی د راداره کشور ایران درسال  1392

استاد راهنما:دکتر فرضی پور

استاد مشاور : دکتر الوانی-دکتر خزایی

استاد داور: دکتر شهبازمرادی

چکیده:

این تحقیق به بررسی ویژگیهای کارآمدی مدیران استانی و سیستم مدیریت استانی در راستای کارآمدسازی مدیریت استانی در کمک به اداره بهتر کشور ایران در سال 1392 می پردازد. زیرساختها و قوانین مختلفی برای مدیریت استانی در کشور وجود دارد که بنظر می آید با کارآمد شدن مدیران استانی و سیستم های مدیریت استانی، کشور با سرعت بیشتر و هزینه کمتر، به توسعه پایدار دست یافته و کمک شایانی به اقتصاد کشور باشد.

کارآمدسازی، تمرکززدایی و تفویض اختیارات از دولت مرکزی به مدیریت استانها مطابق قوانین موجود کشور یک ضرورت می باشد. و سابقه آن به ایجاد سازمانهای اداری براساس تقسیمات کشوری به دوران پس از انقلاب مشروطه باز می گردد. (29 شعبان 1325 قمری) و همواره در برنامه های توسعه عمرانی و سیاستهای کلی و برنامه های پنج ساله کشور نیز مورد تاکید بوده است. لیکن تا به امروز بصورت مناسب پیاده سازی و اجرا نشده است. امید است انجام این تحقیق که صرفا به کارآمدسازی مدیریت استانی می پردازد، بعنوان راهنما و پیشنهاد، موثر واقع گردد.

هدف اساسی تحقیق، ارائه راهنمایی و پیشنهاد برای کارآمدسازی مدیریت استانی می باشد.

با کارآمدسازی مدیریت استانی، مدیران استانی می توانند به 3 سئوال زیر پاسخ داده و با  استفاده حداکثری از منابع و ظرفیتها  به توسعه پایدار استان و کشور کمک نمایند:

 • در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد؟ (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها)
 • استان به کجا می خواهد برود؟ (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویتهای مبتنی بر جهت گیری های آمایش)
 • استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد؟

در این تحقیق، ویژگیهای مدیران استانی کارآمد و ویژگیهای سیستم مدیریت استانی کارآمد از طریق پیمایش کتابخانه ای مشخص شد. درجه اهمیت هر ویژگی از طریق تکمیل پرسشنامه حضوری توسط صاحب نظران که با روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و براستفاده از طیف لیکرت ، مشخص گردید.

براساس تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته بر روی داده های گردآوری شده، ویژگی های رهبری، تخصص و ارتباطات با بالاترین رتبه، بعنوان مهمترین ویژگی های یک مدیر استانی کارآمد و تابعیت بومی با کمترین رتبه بعنوان کم اهمیت ترین ویژگی یک مدیر استانی کارآمد بدست آمد.

ویژگی های بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه، توجه به توسعه پایدار منطقه و برنامه مند بودن با بالاترین رتبه، بعنوان مهمترین ویژگی های یک سیستم مدیریت استانی کارآمد و بومی بودن تیم مدیریت استانی با کمترین رتبه بعنوان کم اهمیت ترین ویژگی یک سیستم مدیریت استانی کارآمد بدست آمد.

 

کد :3DBA

دانش آموختگان: معصومه کربلایی _بهنود اله وردی_ بهاره عاطفی_ محمد رضا ده بزرگی

موضوع: آرکتایپهای برندینگ مبتنی بر مدلهای ذهنی (بررسی سبک های برندینگ تجلی یافته از انواع مدلهای ذهنی )

استاد راهنما: دکتر فرضی پور

استاد مشاور :

استاد داور: شهباز مرادی

چکیده:

الگوهای آفرینش انسان و تیپ های تجلی یافته ازآن می تواند راهکار خلاق و نوآورانه ای برای دستیابی به  سبک های برند آفرینی (beranding)باشد.شخصیت برند یکی از مهمترین پارامترهای یک برند است که ازیک سو ترجمان مجسم هویت برند و از طرقی پیش نیاز و معلول ایجاد جایگاه و تصور ذهنی در ذهن مخاطبان محسوب می شود.شخصیت برند می تواند به روش های متفاوتی خلق شود که جدیدترین و کاربردی ترین آن مبتنی بر مدل های ذهنی (mental model)تعریف می شود.این پایان نامه تحقیقی گسترده در زمینه یافتن ارتباط بین مدل ذهنی افراد که نشات گرفته لز تصمیمات آنهاست و انتخاب آرکتایپ برند لوکس که این انتخاب نیز به نوعی از جنس تصمیم گیری است،انجام شده است.پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحلیل انها نحوه این ارتباط به صورت نموداری و توصیفی بیان شده است.علاوه برآن ارتباط بین مدل ذهنی و آرکتایپ برنده ها با جمعیت شناختی افراد شرکت کننده دراین تحقیق نیز جداگانه بررسی و ارائه شده است.   

کليد واژه:برند،هویت برند،شخصیت برند،تصویرذهنی برند،تداعیات برند،المانهای سمبلیک برند،مدل ذهنی،آرکتایپ

 

کد :3DBA

دانش آموختگان: مرتضی شاکری _روح الله میر صانعی

موضوع: بررسی رابطه بین تیپ شخصیت افراد ( برون گرا و درون گرا ) با میزان فرسودگی شغلی

استاد راهنما: دکتر شهباز مرادی

استاد مشاور :

استاد داور: دکتر فرضی پور

چکیده:

هدف از این پژوهش،بررسی تیپ شخصیتی AوBبا میزان فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد کارکنان بانک صادرات شعب شهر تهران می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان در بانک های صادرات شهر تهران شعب غرب در سال 1391 می باشد که بالغ بر 2200نفر می باشد.حجم نمونه طبق اصول علمی 130 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای محاسبه شد.

جهت جمع آوری داه ها ازابزارهای الف)پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک ،که از 22 سوال برای اندازه گیری دوقسمت فراوانی و شدت فرسودگی شغلی درابعاد سه گانه تحلیل خستگی عاطفی،مسخ شخصیت  واحساس موفقیت فردی پایین تدوین شده است و ب)پرسشنامه 25 سوالی شخصیتی AوBبون رویتر(که به نوعی مشخص کننده تیپ شخصیتی افراد برون گرا و درون گرا می باشد.)

که از 25 سوال بله یا خیر تشکیل شده است مورد استفاده قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها،در این پژوهش از روش های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و....)و به منظور آزمون سوال های پزوهش از آمار استنباطی (آزمونTگروه های مستقل و آزمون خی دو)استفاده شد.همچنین ضریب همبستگی (R)میان سن و سابقه کاری آزمودنیها با ابعاد سه گانه فرسودگی محاسبه شد.

نتایج پژوهش نشان دادند که :

1-ازبین ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی و دو فاکتور تکرار و شدت بین میزان تکرار(فراوانی)خستگی عاطفی افراد تیپ شخصیتی Aو تیپ شخصیتیBتفاوت وجود دارد.میزان تکرار احساس خستگی عاطفی افراد تیپ شخصیتی Aبه طور معنی داری مشاهده نشد.همچنین در حالتیکه به جای نمرات ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی،سطوح (کم ،متوسط،زیاد) فرسودگی شغلی در نظر گرفته شد،در سطح 95%اطمینان تفاوت بین سطوح فرسودگی شغلی شغلی تیپ های شخصیتی AوB معنی دارنیست.

2-بین میزان شدت احساس موفقیت فردی زنان و مردان تیپ شخصیتیAتفاوت وجود دارد.میزان شدت احساس موفقیت فردی زنان دارای تیپ شخصیتیAمی باشد.اما در سایر ابعاد تفاوتی بین زنان و مردان تیپAمشاهده نشد.همچنین در حالتیکه بجای نمرات ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی ،سطوح (کم،متوسط،زیاد)فرسودگی شغلی در نظر گرفته شد،در سطح 95%اطمینان ،تفاوت بین سطح فرسودگی شغلی مردان  و زنان تیپ شخصیتی Aمعنی دار نیست .

3-در سطح 95%اطمینان ،تفاوتی میان میزان و سطوح ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی مردان و زنان دارای تیپ شخصیتی Bوجود ندارد.

4-ضریب همبستگی بین سن و تکرار موفقیت فردی (در سطح 5./.)برابر با 208-می باشد.

ضریب همبستگی بین سن و شدت احساس موفقیت فردی در سطح 91%برابر با 246/.می باشد .این بدان معنی است که با افزایش سن از میزان احساس موفقیت فردی کاسته می شود. ضریب همبستگی بین سن و سال ابعاد فرسودگی شغلی معنی داری نیست .

5- ضریب همبستگی بین سابقه کاری و تکرار احساس موفقیت فردی (در سطح 5./.)برابر 180/.-می باشد)ضریب همبستگی بین سابقه کاری و شدت احساس موفقیت فردی (در سطح 1./. برابر با 266/.می باشداین بدان معنی است که با افزایش سابقه کاری از میزان احساس موفقیت فردی کاسته می شود.

 

کد :4DBA

دانش آموختگان: فاطمه بوذری-علیرضا حیدری

موضوع: تبیین راهکارهایی برای کاهش ریسک پروژه ها (انجمن مدیریت پروژه ایران)

استاد راهنما: دکترتیمورنژاد

استاد مشاور : دکتر حاجی یخچالی

استاد داور: دکترالوانی

چکیده:  

 مديريت ريسك شاخه جديدي از علم مديريت است كه با وجود جوان بودن آن، به سرعت در حال گسترش و رشد بوده  و در انواع گرايشها مورد استقبال متخصصين و مديران قرار گرفته است.  امروزه ريسك و گرايش هاي مربوط به آن درگسترة وسيعي از امور مانند سرمايه گذاري، تجارت، بيمه، ايمني، بهداشت و درمان، پروژه هاي صنعتي و عمراني و حتي مسايل سياسي و اجتماعي و نظامي جايگاه خود را پيدا كرده است. در اين راستا، مديريت ريسك جايگاه ويژه اي درمباحث مديريت پروژه داشته و ريشه هاي مشتركي با اين مباحث دارد. ويژگيهايي چون منحصربه فرد بودن پروژه و عدم قطعيت در فرضيات، اهداف و الزامات پروژه و در نتيجه عوامل محيطي حاكم بر پروژه، ريشه هاي عدم قطعيت و منشاً  بروز ريسك در پروژه هاست. گسترة عدم قطعيت در پروژه ها بسيار وسيع است و مواردي چون عدم قطعيت در مباني و برآوردهاي اوليه پروژه، عدم قطعيت در طراحي و تداركات پروژه و عدم قطعيت در اهداف پروژه را در برميگيرد . شرايط پيشگفته پروژه ها را ريسك زا ميكند و مديريت ريسك را در پروژ ها غير قابل اجتناب مينمايد.

   با توجه به اهميت و جايگاه ويژه مديريت ريسك در مديريت پروژه،  در رساله حاضر صرفاً چارچوب مديريت ريسك در "پروژه ها " ارايه شده و از طرح مباحث غير مربوط به موضوع پروژه ها حتي الامكان خودداري گرديده است.

   از آنجا كه در اين رساله ريسك از دو ديدگاه منفي و مثبت فرصت و تهديد مورد بحث قرار گرفته است، از اين رو، از بكارگيري  واژه خطر يا خطر پذيري بعنوان معادل ريسك اجتناب شده است.

 در اين رساله براي اولين بار از رهنمود پروژه النا تدوين شده توسط دكتر سيامك حاجي يخچالي براي بيان مدل مديريت ريسك براي كسب و كار توليدي استفاده شده است.

   رهنمود پروژه النا، مرجعي براي راهبري و مديريت پروژه ها است. نظر به اين پروژه از منظر ها مختلف قابل بررسي ميباشد.

رهنمود النا براي راهبري و مديريت پروژه از يك نظام پنج وجهي استفاده ميكند. اين پنج وجه عبارتند از: اصول، مفاهيم، فرآيندها، ابزارها و متناسب سازي. اصول مباني مشترك بين كليه پروژه ها ميباشند. اصول پايه هايي هستند كه راهبري و مديريت پروژه بر اساس آنها بنا شده است. در رهنمود پروژه النا، با نگاه متفاوت به بحث ريسک، رخداد، تغيير و مورد خاص توانسته روش را براي مديريت يکپارچه ريسک‌ها، رخدادها، تغييرات و موارد خاص ارائه دهد.

  مجموعه رهنمودهاي النا، در چهار سطح افراد ، پروژه، طرح و سبد طراحي و تدوين شده است که براي اولين بار است که مجموعه به صورت يکپارچه به چهار سطح پروژه در سازمان پرداخته است.

  گام سطح بندي ريسك در رهنمود پروژه النا نشان ميدهد كه پرداختن به ريسك هاي پروژه در كليه سطوح و مرتبط با كليه

ذينفعان پروژه است. به عبارت ديگر كليه افراد درگير در پروژه بايد در اقدامات مرتبط با ريسك مشاركت نمايند.

 با توجه به اين گام در رهنمود پروژه النا اين رهنمود برای مدل تحليلی تحقيق اين رساله که عوامل كليدي در موفقيت مديريت ريسك پروژه ها (بيان شده در كتاب استاندارد عملي مديريت پروژه ميباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقيق در نظر گرفته شد . اين تحقيق که در جامعه آماري اعضاي انجمن مديريت پروژه اجرا شد، با روش تحقيق توصيفي از نوع پيشمايشي که ابزار جمع آوري اطلاعات در اين بررسي پرسشنامه بود. نتيجه تحقيقات بدست آمده اين مطلب را روشن ميکند که: درك  ارزش مديريت ريسك، مسئوليت/ تعهد فردي، ارتباطات باز و صادقانه، تعهد سازماني. تلاشهاي متناسب با پروژه ،هماهنگي با مديريت پروژه عوامل کليدي موفقيت در مديريت ريسک پروژه هاي کسب و کار توليدي ميباشند.

 

 كليد وا‍ژه ها : مديريت ريسك، عدم قطعيت، رهنمود پروژه النا.

 

کد :5DBA

دانش آموختگان: سیامک وحدت- حسین خداوردیان

موضوع: راهکارهای کاهش ریسک پیمانکاران و سازندگان در پروژه های پتروشیمی

استاد راهنما: دکترحاجی یخچالی

استاد مشاور : دکتر الوانی

استاد داور: دکتر شهباز مرادی

چکیده:

 اجرا و به نتیجه رساندن پروژه های صنعت نفت به ویژه مجتمع های پتروشیمی توسط پیمانکاران و سازندگان به علت وجود عدم قطعیت ها وپیچیدگی های خاص این صنعت، بخصوص در سالهای اخیر از ریسک های بالایی برخوردار بوده است. از طریق مدیریت ریسک در یک طرح ، مدیر و تیم پروژه اطمینان پیدا می کنند که پروژه در زمان مقرر تحویل و در نهایت رضایت کارفرما جلب می شود. این پژوهش به بررسی ساخت مجتمع های  پتروشیمی در ایران بر مبنای فرآیندهای مدیریت ریسک پیشنهادی در استاندارد PMBOK  می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی، قرارداد، تدارکات و ساخت توسط خبرگان مشخص گردید و براساس این شاخص ها پرسشنامه ای تهیه و بین مدیران عامل و مدیران طرح های صنعت پتروشیمی توزیع گردید.

در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت برای امتیازدهی ریسک­ها شامل مولفه های احتمال (9-7-5-3-1)، تاثیر    (5-4-3-2-1) و فوریت (3-2-1) استفاده شده است. روائی پرسشنامه با استفاده از نظر استاد راهنما و خبرگان مورد تائید قرارگرفت. تعداد 33 پرسشنامه تکمیل شده در نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفت.  با صفر شدن سطح معنی داری آزمون  P-Value  و رد فرض H0 در آزمون فریدمن و بدست آمدن ضریب آلفای کرونباخ بین 9/0-97/0 در حوزه های فوق این پژوهش از مطلوبیت بالایی برخوردار میباشد.

در تجزیه وتحلیل داده ها از برآورد امتیاز نهائی وشناسایی ریسک ها با ملاک قراردادن متوسط نمره هر ریسک در هر حوزه با توجه به شدت و فوریت آن ریسک استفاده شد و سپس به الویت بندی، دسته بندی و تحلیل ریسک های با نمره بالا پرداخته شده است.

در فصل آخر به بررسی یافته ها، نتایج تحقیق،  ارائه جدول پاسخ به ریسک ها و تعیین استراتژی پاسخ به این ریسک ها پرداخته شده است. همچنین توصیه های لازم به سازندگان و پیمانکاران صنایع پتروشیمی و محدویت تحقیق بیان شده است.

 

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، تحلیل کیفی ریسک، پروژه های پتروشیمی، پیمانکاران و سازندگان، استاندارد PMBOK

 

 

کد : 6DBA

دانش آموختگان: نیازمقراضی –مصطفی رشیدی

موضوع: بررسی تاثیر ارزشهای فرهنگی بر رفتار رهبری مدیران در نگهداشت و جذب کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی

استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی

استاد مشاور :

استاد داور: دکتر الوانی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتار رهبری مدیران در نگهداشت و جذب کارکنان در بیمارستان های دولتی و غیردولتی شهر تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان بیمارستان های شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 327 نفر بوده است. باتوجه به محدودیت اعضای جامعه آماری تحقیق، تمامی اعضای جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق در آزمون پنج فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی نشان داد که ارزش های فرهنگی مدیران اثرگذاری معناداری بر روی رفتار رهبری آنان و همچنین جذب و نگهداشت کارکنان داشته است. همچنین تاثیر رفتار رهبری در جذب و نگهداشت کارکنان معنادار بدست آمد. یافته ها نشان داد که رهبری وظیفه مدار بیشترین نقش را در نگهداشت کارکنان و رهبری رابطه مدار بیشترین نقش را در جذب کارکنان در این بیمارستان ها داشته اند.

 

واژگان کلیدی: ارزش های فرهنگی، رفتار رهبری، جذب و نگهداشت کارکنان.

 

کد : 4DBA

دانش آموختگان:علیرضا بابامیری –شهرام توکلی

موضوع: طراحی الگوی ارزیابی استقرار مدیریت دانش  با رویکرد فناوری اطلاعات در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران.

استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی

استاد مشاور : دکتر خزایی

استاد داور: دکتر یاریگر روش

چکیده:

قاعده کلی آنچه که نمی توان اندازه گیری کرد قابل مدیریت هم نیست در حال حاضر استقرار مدیریت دانش در بسیاری سازمان ها توسعه یافته اما زمانی که سیستمی جهت ارزیابی استقرار مدیرت دانش وجود نداشته باشد عملا سازمان نمی داند که آیاهزینه های انجام شده و برنامه های استقرار دانش در مسیر درست حرکت می کند یا نه چون وقتی ما ابزاری جهت سنجش عملکرد نداشته باشیم عملا نمی توانیم هیچگونه بازخورد مثبت  یا منفی را در سازمان مشاهده کنیم امروزه استقرار مدیرت دانش نیز مانند گرفتن ایزو ها بنوعی بیشتر جنبه تبلیغاتی داردتا هدفمند چرا چون در  استقرار سیستم بسیار موسسات فعالوجود دارند اما با توجه به شرایط اقلیمی سازمان ها در ایران هیچ مدلی که بتواند استقرار مدیریت دانش را مورد نقد و بررسی قرار دهد وجود ندارد پروژه حاضر سعی دارد با بررسی برخی از مدل ها و روش های مطرح ارزیابی استقرار مدیریت دانش در سازمان به ارائه مدل یک مدل ترکیبی از میا ن آنها بر مبنای ارزیابی و قضاوت به منظور تعیین و ضعیت نظام مدیرت دانش در سازمان بپردازد.نتایج حاصل از این ارزیابی اولیه ،مسیر ادامه شناخت،طراحی و بهبود نظام مدیریت نظام مدیریت دانش در واحد تحقیقاتی مورد نظر را هموار خواهد نمود .

کلید واژه :مدیرت دانش ،فرایند یادگیری ،دیدگاه منبع محور ،فن آوری اطلاعات

 

کد :7DBA

دانش آموختگان: سید محمد باقری زاده- عباس عبادالهی نظری- حمیدرضا مقدم

موضوع: بررسی دوره dba موسسه آموزش عالی بهار بر دانش آموختگان از دیدگاه مدیران یا ذینفعان که با آنان ارتباط کاری دارند

استاد راهنما: دکتر الوانی

استاد مشاور : دکتر شهباز مرادی

استاد داور: دکتر فرضی پور

چکیده:

نظام آموزشی سلسله جنبان همه­ی دگرگونی­ها است. در نهایت رقابت میان ملت­ها به رقابت میان نظام­های آموزشی تبدیل خواهد شد – شده است . (تام پیتر، 315،1386)

بهره­ورترین و ثروتمند ترین کشور­ها آن­هایی هستند که "نظام آموزشی و پرورشی" برتری دارند. ما به نقطه چرخش راهبردی رسیده­ایم. ما نیاز به آموزشی داریم که بتواند مدیران حرفه ای را برای رشد و توسعه علمی کشور در راستای توسعه اقتصادی پایدار و رفاه جامعه آماده نماید.

شاید با شناخت این ضرورت است که موسسات آموزش عالی در بخش دولتی و غیر دولتی ایران دوره های DBA را برای آماده سازی مدیران حرفه ای طراحی نموده اند.

بررسی این نکته مهم که آموزش و پرورش مدیران حرفه ای از راه برگزاری این دوره در موسسه آموزش عالی آزادبهار تا چه اندازه برای دانش آموختگان این دوره ها و هم چنین برای مدیران یا ذینفعانی که از این دانش آموختگان بهره مند می شوند ، موثر می­باشد کوششی است که این پژوهش در نظر دارد آن را درچارجوب یک پایان نامه تبیین نماید.

 

DBA Program Assessment:

An Examination of Graduates’ Learning Outcomes and Educational Impacts on Their Immediate Managers and Other Beneficiaries at Workplace

An educational system is the cornerstone of all changes.  The race among nations will eventually turn into – might have become - a competition between their educational systems. (Tom Peter, 315, 1386)

The wealthiest and most productive countries have established “superior educational systems”. We are at a strategic and pivotal moment. We need an educational system that could prepare professional managers for pursuing scientific advancement and development of the country towards a better society and a sustainable economy.

After recognizing this precondition, a number of Iranian private and public institutes for higher education started designing and offering professional development programs - such as DBA programs for professional managers.

In this thesis, the authors examined how such programs could influence the graduates in their professional development - on one hand, and their employers as well as other beneficiaries – on the other hand. For this purpose, the authors selected and evaluated the DBA program at Bahar Institute of Higher Education. An extensive survey was conducted. The data were compiled into future recommendations – including suggestions for new and modified syllabus for this program.

 

Keywords

Higher Education, Competencies, Managerial Aptitude/Merit , Professional Manager, Scientific Development, Knowledge Generation and Storage

 

کد : 8DBA

دانش آموختگان: فرزاد هیبتی- علیرضا نظر علی- حسین مروجی

موضوع: مدیریت ریسک در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1389 لغایت 1392

استاد راهنما: دکتر تهرانی

استاد مشاور : دکتر ستایش

استاد داور: دکتر اسداللهی

چکیده:

سرمایه گذاری و بازدهی و ریسک های مربوط به آن همواره از دغدغه های افراد مختلف با سطوح ریسک پذیری متفاوت می باشد.نتایج حاصل از این پژوهش می تواند تا حدودی راهنمای سرمایه گذاران برای انتخاب حوزه سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی باشد. شرکت در این پژوهش برآن هستیم تا وضعیت سهام شرکت های سرمایه گذاری رابررسی نموده و با شرایط بازار از نظر ضریب حساسیت و ریسک و بازدهی مقایسه  گردد.

جهت ارزیابی فرضیه های تحقیق اطلاعات جمع آوری شده در خصوص قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری در بازه زمانی مورد پژوهش پس از نرمال سازی بوسیله آزمون های آماری مقایسه میانگین با عدد ثابت مورد بررسی قرای گرفته اند.بر اساس آزمون های انجام شده مشخص گردیده است تفاوت معناداری بین ضریب حساسیت شرکت های سرمایه گذاری و بازاروجود ندارد و همچنین تفاوت معناداری بین ریسک انواع شرکت های سرمایه گذاری وجود داشته باشد و بین ضریب حساسیت هر شرکت و میانگین بازدهی آن شرکت رابطه معناداری وجودندارد.

واژه های کلیدی:سرمایه گذاری، ریسک سیستماتیک، بتا،بازده، پرتفوی      

 

کد : 8DBA

دانش آموختگان: رویا کوهستانی-محمد رضا کاظمی - سولماز وزیر زاده

موضوع: طراحی نقشه فرهنگی مصرف بهینه آب در شهر تهران و سبک آموزش نوآموزان برای اجرای پروژه ملی حامیان آب

استاد راهنما: یزدانی

استاد مشاور : دکتر فرضی پور

استاد داور: الوانی - محمد علی محمدی فر

چکیده
امروزه بسياري از نظريه پردازان و انديشمندان توسعه، مديريت را مهم ترين ركن تحول و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جوامع مي دانند و بر اين اساس، براي رشد و گسترش آن، سرمايه گذاري هاي قابل توجهي را ارائه نموده اند.
مديريت جهادی به عنوان سبک و الگویی  برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضيات فرهنگي و اجتماعي ما( بومی ) ،  از پيشينه اي به درازاي انقلاب اسلامي برخوردار است  ، در واقع قدمت این سبک از مدیریت به دوران پس از انقلاب اسلامي و بويژه در زمان شکل گیری جهاد سازندگی  وسال هاي دفاع مقدس،برمی گردد
مديريت در دوران دفاع‌مقدس، مديريت جهادي بود و همين مديريت در سال‌هاي اخير مورد تأكيد رهبري قرار گرفته است. امروز تحليلگران معتقدند كه ميراث ماندگار جنگ براي جامعه امروز، مديريت جهادي است و اگر مديريت جنگ ما جهادي نبود، قطعا جنگ ما اينگونه به دفاع‌مقدس تبديل نمي‌شد. در پرتو مديريت جهادي بود كه حماسه خلق شد و از كمترين امكانات، بيشترين بهره‌برداري صورت گرفت و اين موضوع بايد براي امروز ما الگو قرار گيرد؛ چراكه امروز جهاد در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه‌هاست.به عبارت دیگر اگر ملت در دوران دفاع‌مقدس در پرتو مديريت جهادي موفق شد مي‌توان امروز در پرتو مديريت جهادي، حماسه اقتصادي ، فرهنگی را نیز خلق كرد ، که این مهم مستلزم  شناخت کامل این الگو در تمامی حوزه های ساختاری ، رفتاری و زمینه ای  می باشد
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی در نظام مدیریتی کشور می باشد ، که میتواند بعنوان مدل اسلامی ایرانی پیشرفت در نظام مدیریتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.و از آنجائی که محقق در تحقیق حاضر در پی توصیف  و تبیین شاخص های مدیریت جهادی می‌باشد، تحقیق  حاضر از نوع  توصیفی و تحلیلی  است. که از روش كتابخانه‌اي استفاده گردیده است. درواقع ساختار این روش ، بصورتی است که ابزار گردآوری اطلاعات و  داده های آن پس از مطالعه مستندات، از طریق پرسشنامه و در صورت نیاز  مصاحبه صورت می‌گیرد و با استفاده از آن همبستگی پایایی و روایی بین ویژگی ها مورد مطالعه قرار می گیرد
.

 

 

کد : 9DBA

دانش آموختگان: فاطمه فروزان-فرح زاد فرخ سرشت

موضوع: مدیریت فرهنگ سازمانی از طریق کدهای رفتاری - کرداری

استاد راهنما: دکتر آرین قلی پور

استاد مشاور : دکتر فرضی پور

استاد داور: دکتر الوانی

چکیده: این تحقیق ، با هدف مدیریت فرهنگ سازمانی از طریق (کد های ) کرداری – رفتاری در بانک اقتصاد نوین انجام پذیرفت.

یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت امروز ، چال مدیران در مدیریت جنبه های نرم سازمان هاست که نمی توان با تکنیک و ابزار آن ها را مدیریت کرد. فرهنگ یکی از این جنبه های نرم است که مدیریت موثر آن نیازمند ظرافت های خاصی است چرا که فرهنگ مناسب یک سرمایه و دارایی و نداشتن فرهنگ مناسب یک بدهی است . در این باره گفته حکیم طوس ابوالقاسمی  فردوسی بسیار راهگشاست که فرهنگرا اصیل تر از گوهر می داند :

 

برای مدیریت فرهنگ لازم است وضعیت مطلوب فرهنگ ترسیم شود و پس از شناسایی وضعیت موجود عناصر فرهنگی شکاف فرهنگی تحلیل شود. تحلیل شکلاف از مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بدست می آید. و نهایتا بر اساس یافته های حاصل شده از مصاحبه ها و پرسشنامه کدهای رفتاری و کرداری تنظیم شود.

از دهه 1990، اکثر شرکت های بزرگ جهان ، ضوابط کرداری –رفتاری را تنظیم و به کار گرفتند. این شرکت ها این ضوابط را به عنوان وسیله ای برای بیان مسئولیت اجتماعی شرکت پذیرفتند. محتوای ضوابط کرداری –رفتاری بستگی به سازمان دارد . ضوابط کرداری –رفتاری ،می تواند شامل موضوعاتی اعم از صداقتع ،رفتار منصفانه،ارزش های کلیدی همچون کار تیمی و رفتاراخلاقی و مناسب باشد. این ضوابط در برخی از شرکت ها با هدف معرفی رفتارهای قابل قبول برای کارکنان طراحی شد. هم اکنون، شرکت ها به سمت معرفی کد های داوطلبانه و استقرار و پیاده سازی ضوابط سوق داده شده اند. استقرار ضوابط به این معناست که ضوابط کرداری- رفتاری تنها در حد نوشته ای باقی نمانند بلکه به طور روشن در رفتارهای اعضای سازمان جاری و ساری شود برای این منظور لازم است به ویژگی های فرهنگی و قانونی توجه شود. کدهای رفتاری با توجه به زمینه فرهنگی خاصی نوشته می شوند اما در جریان استقرار در زمینه های فرهنگی متفاوتی منتشر می شود. همچنین قانون و عرف می تواند در مواردی با ضوابط دچار تضاد و تناقض شود. به همین دلیل ممکن است مفاهیم آن دستخوش تغییر شود.

همچنین در مواردی ممکن است ارزش های مطلوب بانک با قوانین صنفی (در اینجا بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس اوراق بهادار)دارای زاویه باشند که براساس ضوابط چنانچه امکان همسان سازی میسر نباشد رعایت قوانین نظارتی ارجح است.

در این پژوهش، از روش کیفی و به طور اخص از تحلیل تم استفاده شد. تحلیل تم،بیان کننده روشنی است که در آن محقق از طریق بازخوانی مکرر و غوطه ور شدن در داده ها، کدهای اولیه ای را ایجاد میکند، سپس آن ها را ابتدا در قالب تم فرعی و نهایتا تم های اصلی تقسیم بندی می نماید و برای هم تم ، با دقت نامی انتخاب می کند.

برای این منظور ،با توجه به اسناد بالادستی و مصاحبه با مدیران ارشد وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی بانک بدست آمد. از طرف دیگر وضعیت موجود فرهنگ سازمانی بانک اقتصاد نوین بر اساس مدل ادگار شاین بررسی شد. با همکاری کمیته فرهنگ سازمانی بانک 660 پرسشنامه در 150 سوال جمع آوری و 144 مصاحبه با 31 سوال در تهران و شعب تهران ، شیراز ،اصفهان،تبریز و مشهد انجام شد. در این تحقیق وضعیت فرهنگی موجود و مطلوب از منظر بدهی و دارایی و همچنین شکاف بین این دو وضعیت مطلوب و موجود آمده است.

در این تحقیق ، هدف از استقرار ضوابط کرداری-رفتاری،استاندارد کردن رفتارهای کارکنان در کلیه سطوح سازمانی ، با در نظر گرفتن کرامت انسانی در سطح ستاد و شعب سراسر کشور بانک اقتصاد نوین است به نحوی که ارزش ها جاری شود و نتیجتا رضایت کلیه ذی نفعان حاصل گردد. لذا یافته های این پژوهش در پاسخ به شش سوال اصلی و شش سوال فرعی آن،به جز شناسایی عناصر فرهنگی ، وضعیت مطلوب و جاری ارزش ها در بانک اقتصاد نوین ، منشور شهروندی بانک را نیز گه در ضمائم ارائه شده است مشتمل بر 50 سرفصل و 596 کد رفتاری –کرداری به بانک ارئه نموداست. همچنین بدیهی است در صورت استقرار و نهادینه سازی کدهای و رفتار همسان کارکنان در قبال یکدیگر و سایر ذی نفعان ، فرهنگ حاکم بر اقتصاد نوین به عنوان یکی از اجزای برند آن نیز قایل طرح و تامل می باشد .

واژگان کلیدی : ضوابط کرداری-رفتاری، ارزش های سازمان، ضوابط اخلاقی،فرهنگ،نهادینه سازی، جاری سازی.

 

 

کد: 10

دانش آموختگان: محمدجواد آبگون، کوشا ستوده ، سمانه سعادتی

موضوع : ارائه چارچوبی جهت ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

استاد راهنما: دکتر سعید شهباز مرادی

استاد مشاور: دکتر سید مهدی الوانی

استاد داور:دکتر فرضی پور

چکیده

امروزه استفاده از مدلهای ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی جزء اولویت های سازمانی قرار گرفته است. در این میان نبود چارچوبی همراستا با فرهنگ سازمانها و بنگاه های ایرانی کاملا احساس می شود.

تحقیق حاضر براساس مدل بین المللی فیلیپس که از سال 2004 توسط سازمان EFQM منتشر و توسعه یافت، در شرکت اس جی اس ایران انجام گرفت. فیلیپس با 165000 نفر کارمند، استفاده از این مدل را در تعالی سازمانی بسیار موثر شناخته است.

محققین در استفاده از مدل، فرهنگ، ساختار، شایستگی ها و سبک رهبری مدیران ایرانی را نیز مد نظر دارند. در این ارزیابی پس از مشخص شدن سطح بلوغ فرآیندهای ده گانه مدیریت منابع انسانی، پروفایل بلوغ تهیه گردید. کمترین امتیاز بلوغ مربوط است به عنصر " قابلیتهای سازمانی". لذا با همکاری رهبران شرکت اس جی اس برنامه بهبود و شناسنامه بهبود این فرآیند تهیه گردید. اس جی اس همواره می خواهد در رتبه بهترین ها باشد و لذا برنامه توسعه تا سطح بلوغ 4 را برنامه ریزی کرد. خروجی همه این فعالیتها مدرکی با نام نقشه راه/ ره نگاشت تهیه گردید.

نوع تحقیق ما از نوع کاربردی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه می باشد. قبل از اجرای فرآیند همکاران موثر در این ارزیابی مورد آموزش قرار گرفتند.

کلید واژه ها: سطح بلوغ، ارزیابی فرآیند، ره نگاشت

 

کد : 6DBA

دانش آموختگان: ونداد باوندی-وحید آجرلو

موضوع: آسیب شناسی تاخیر ها در پروژه های بالادستی  صنعت نفت در میادین مشترک و ارایه راه کارهای اثر بخش

استاد راهنما:دکترالوانی

استاد مشاور :

استاد داور: دکتر هرمیداس باوند

چکیده:

میدان های مشترک، به میدان هایی گفته می شود که از نظر موقعیت جغرافیایی در خشکی و یا دریا، بخشی از ذخایر نفت و گاز از خط مرزی یک کشور گذشته و در آن سوی مرز قرار بگیرد.روشن است که به دلیل سیال بودن جریان نفت و گاز، مرزبندی میدان های مشترک مثل مرزهای سیاسی روی زمین امکان پذیر نیست. قاعده ی میدان های مشترک؟«برداشت مشترک» است.براساس این قاعده،هر کشوری که بتواند حجم بیشتری از میدان های مشترک برداشت کند برنده ماجرااست.

از سوی دیگر،برداشت یک جانبه از میدان های مشترک،افت فشار در بخش بهره برداری شده را باعث شده و در نتیجه منابع نفت و گاز را به سوی خود هدایت می کنند.این پدیده(مهاجرت)سبب می شود کشوری که اقدامات لازم،کافی و به موقع برای بهره برداری از منابع مشترک انجام ندهد،دچار زیان(عدم النفع) جبران ناپذیری شود. متاسفانه کشورمان،در برداشت منابع خود از بیشتر میدان های مشترک_به جز یک یا دواستثنای کوچک_از طرف(های)مقابل عقب تر است.

این پژوهش با هدف بررسی  و شناسایی مهمترین دلایل  عقب افتادگی در توسعه ی میدان های مشترک انجام شده است.گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش نیازمند مراجعه به افراد بسیار آگاه در زمینه های تخصصی نفت و گاز و همچنین افرادی که تبحر و تخصص کافی در زمینه های حقوقی و قانونی داشته باشند بوده است. همچنین این افراد بایستی  علاوه علاوه بر دانش و تخصص در حوزه مورد پرسش ،دارای تجربه اجرایی و عملیاتی در زمینه ی کاری خود داشته باشند .از این رو،به کارگیری روشهای کمی براساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه های از پیش تهیه شده سودمند نخواهد بود.بنابراین ،روش تحقیق مبتنی بر پژوهش کیفی(به طور عمده مصاحبه عمیق  با صاحب نظران هرحوزه )

بوده است. همچنین،به منظور ورود اولیه به موضوع پژوهش و شناسایی افراد واجد شرایط برای مصاحبه،مطالعات کتابخانه ایی بسیار زیادی انجام شده استکه برخی از آنها در آمده  اند.

در پایان مشخص شد که بسیاری از دلایل عقب افتادگی در توسعه میدان های مشترک،ارتباط اندکی با وزارت نفت داشته و موضوع پژوهش ،در واقع یک چالش فرانفتی و ملی است .این دلایل در 6 عنوان به شرح زیر دسته بندی شده و در متن پایان نامه تشریح شده است:

1-تحریم های بین المللی

2-شکل قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی

3-فقدان دانش فنی روز

4-سبک مدیریت پروژه ها

5- کمبود سرمایه

6- نامشخص بودن حدود مرزهای آبی و فلات قاره

 

کد:7DBA

دانش آموختگان: جواد نعمتی نژاد- محمد رضا عرب خانی 

موضوع : بررسی موانع نهادینه سازی ارزشهای سازمانی در شرکت خودروسازی سایپا و راههای برون رفت ازاین  مشکل

استاد راهنما: دکتر قرایی پور

استاد مشاور:  دکتر ناصر شاهباز

استاد داور: دکتر الوانی

 

کد:1DBA

دانش آموختگان: علی طاهری رستمی - علیرضا اسکویی زاده   

موضوع : بررسی،تحلیل و اندازه گیری شاخص رضایت مشتری در اپراتورهای تلفن همراه کشور

استاد راهنما: دکتر جواهر دشتی

استاد مشاور: دکتر فرضی

استاد داور: دکتر الوانی

 

 

کد: 2DBA

دانش آموختگان: بابک بهی

موضوع : بررسی عوامل موثربر افزایش سهم بازار محصولات غذایی بسته بندی شده از دید بازاریابی

استاد راهنما: دکتر جواهر دشتی

استاد مشاور: دکتر الوانی

استادداور:دکتر فرضی پور-دکتر خاکی

 

 

کد: 9DBA

دانش آموختگان: ویدا نجابتی

موضوع : شناسایی عوامل موثر فردی و سازمانی بر کار عاطفی مهمانداران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران ایر)

استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی

استاد مشاور: دکتر فرزانه شرفبافی

استاد داور: پروفسور الوانی 

چكيده

سرمايه انساني در هر سازماني از عناصر با اهميت سيستم مديريت به شمار ميرود و نقشي اثر بخش در بهره وري و كارايي آن سازمان ايفا مي­نمايد. مهماندار در يك شركت هواپيمايي در زنجيره توليد و ارائه خدمات به عنوان فردي كه در تماس مستقيم با مشتري است و ارائه دهنده خدمات نهايي محسوب مي شود، نقشی اثر گذار در جلب رضايت مشتري دارد. یک شرکت هواپیمایی می­تواند با بهره گيري موثر از خدمات مهمانداران به عنوان يكي از اجزا مهم منابع انساني در سازمان و با "بهبود عملكرد" و " نگهداشت" اثر بخش و مناسب آنان عملكرد رقابتي خود را در بين رقبا بهبود بخشد. بررسي چگونگي انجام كار مهمانداران و عوامل تاثير گذار بر كارايي آنها به افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان و افزايش توان رقابتي آن شركت كمك ميكند. با توجه به اینکه کار عاطفي بخش مهمي از انجام كار مهماندار در تعامل با مشتري است. در اين پژوهش به شناسايي عوامل موثر فردي و سازماني كار عاطفي مهمانداران شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي (ايران اير) پرداخته شده است.

با جمع آوري 212 پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS اثرات 5 عامل فردي و 12 عامل سازماني بر كار عاطفي مهمانداران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج وجود رابطه بين عوامل فردي و كار عاطفي مهمانداران را تایید نموده است. همچنين وجود رابطه بين عوامل سازمانی و كار عاطفي مهمانداران تایید می گردد. لازم به ذکر است،  میزان این همبستگی در اینجا 0.95 می باشد و این بدین معنا است که میزان همبستگی میان عوامل سازمانی و کار عاطفی در حد بسیار بالا می باشد.

 

واژه هاي كليدي: ايران اير ، عوامل سازماني، عوامل فردي ،كار عاطفي، مهماندارپرواز

 

 

کد: 11DBA

دانش آموختگان: طیبه مجیدی- حسن صفاری

موضوع : ارائه مدلی برای ارزیابی شایستگی مدرسین موسسات آموزش عالی (مورد کاوی موسسات برگزار کننده دوره های MBA, DBA 

استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی

استاد مشاور:  

استادداور: دکتر الوانی

چکيده

ارزشيابی مستمر از نحوه عملکرد اساتيد می تواند در شناسايی نقاط قوت و ضعف و بهبود کيفيت تدريس موثر باشد. هدف کلی اين مطالعه، تدوين الگوی مناسب ارزشيابی کيفيت تدريس اساتيد است. جامعه آماری مورد مطالعه را دانشجويان و اساتيد موسسه آموزش عالی آزاد بهار تشکيل دادند. روش انجام تحقيق در پژوهش حاضر، پژوهش ترکيبي ( Mixed Method )بود. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود اين پرسشنامه که در بين 120 نفر از دانشجويان و مدرسان توزيع شد دارای سه طبقه اصلی در معيارهای شايستگیو شامل 32 سوال بود که پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ محاسبه شد(بالاتر از 80/0). برای تجزيه و تحليل داده های پرسشنامه از آمار استنباطی (تحليل عاملی تائيدی و مدل معادلات ساختاری با تعيين شاخص
 T-Value) و نرم افزار Lisrel استفاده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر مهمترين ويژگی در ارزيابی شايستگی های مدرسان موسسه آموزش عالی بهار به ترتيب عبارتند از: ارزيابی  علمی و درست، مديريت کلاس، اطلاع از اوضاع سياسی و اجتماعی، توجه به علائق و نظر دانشجويان، سابقه تدريس استاد، تواضع و فروتنی استاد، برانگيختن فراگيران به ايجاد اشتغال و کارافرينی، صميميی و مودب بودن استاد، تعهد کاری و حرفه ای، حضور به موقع در کلاس، داشتن طرح درس و بيان اهداف، عدم سوگيری  و عدم تحقير دانشجويان، آمادگی قبلی برای تدريس و... در آخر حضور و غياب دانشجويان می باشد. در نهايت با توجه به يافته ها الگوی ارزيابی اساتيد طراحی شد.

 

 

کد: 15DBA

دانش آموختگان: علیرضا مجاهدی نسب 

موضوع : ارائه مدلی جهت برون سپاری فعالیت ها (مورد شرکت رادان تحریر)

استاد راهنما: دکتر فرضی پور

استاد مشاور:  

استادداور: دکتر الوانی

چکیده

علیرغم انجام مطالعات گسترده در ارتباط با بحث برون سپاری، در ادبیات موضوع نیز کماکان یک رویه مدون و جامع برای این تصمیم گیری ارائه نشده است. در اکثر مقالات جنبه کمی این تصمیم گیری که همان هزینه است مورد توجه قرار گرفته و یا در ارتباط با استراتژیک بودن این تصمیم گیری نکات و راهنمایی هایی ارائه شده است.

 

هدف از انجام اين پروژه بررسي و شناسايي عوامل قابل توجه در تعيين فعاليتهاي قابل برون سپاري، بررسي و شناسايي عوامل قابل توجه در تعيين و ارزيابي تامين كنندگان به منظور طراحي مدلي كاملا اجرايي و قابل استفاده جهت برون سپاری فعالیتها در صنايع مختلف تولید کاغذهاي اداری بخصوص شركت رادان تحرير ميباشد.

  

 

کد : 9DBA

دانش آموختگان: حمید رضا چتری

موضوع: بررسی و تدوین و طراحی الگوی مدیریت جهادی در نظام مدیریت کشور

استاد راهنما: دکتر تیمور نژاد

استاد داور: دکتر الوانی

چکیده:

امروزه بسياري از نظريه پردازان و انديشمندان توسعه، مديريت را مهم ترين ركن تحول و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جوامع مي دانند و بر اين اساس، براي رشد و گسترش آن، سرمايه گذاري هاي قابل توجهي را ارائه نموده اند.
مديريت جهادی به عنوان سبک و الگویی  برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضيات فرهنگي و اجتماعي ما( بومی ) ،  از پيشينه اي به درازاي انقلاب اسلامي برخوردار است  ، در واقع قدمت این سبک از مدیریت به دوران پس از انقلاب اسلامي و بويژه در زمان شکل گیری جهاد سازندگی  وسال هاي دفاع مقدس،برمی گردد
مديريت در دوران دفاع‌مقدس، مديريت جهادي بود و همين مديريت در سال‌هاي اخير مورد تأكيد رهبري قرار گرفته است. امروز تحليلگران معتقدند كه ميراث ماندگار جنگ براي جامعه امروز، مديريت جهادي است و اگر مديريت جنگ ما جهادي نبود، قطعا جنگ ما اينگونه به دفاع‌مقدس تبديل نمي‌شد. در پرتو مديريت جهادي بود كه حماسه خلق شد و از كمترين امكانات، بيشترين بهره‌برداري صورت گرفت و اين موضوع بايد براي امروز ما الگو قرار گيرد؛ چراكه امروز جهاد در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه‌هاست.به عبارت دیگر اگر ملت در دوران دفاع‌مقدس در پرتو مديريت جهادي موفق شد مي‌توان امروز در پرتو مديريت جهادي، حماسه اقتصادي ، فرهنگی را نیز خلق كرد ، که این مهم مستلزم  شناخت کامل این الگو در تمامی حوزه های ساختاری ، رفتاری و زمینه ای  می باشد
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی در نظام مدیریتی کشور می باشد ، که میتواند بعنوان مدل اسلامی ایرانی پیشرفت در نظام مدیریتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.و از آنجائی که محقق در تحقیق حاضر در پی توصیف  و تبیین شاخص های مدیریت جهادی می‌باشد، تحقیق  حاضر از نوع  توصیفی و تحلیلی  است. که از روش كتابخانه‌اي استفاده گردیده است. درواقع ساختار این روش ، بصورتی است که ابزار گردآوری اطلاعات و  داده های آن پس از مطالعه مستندات، از طریق پرسشنامه و در صورت نیاز  مصاحبه صورت می‌گیرد و با استفاده از آن همبستگی پایایی و روایی بین ویژگی ها مورد مطالعه قرار می گیرد
.

 

 

کد 2DBA

دانش آموختگان :حسین احمدی طارسی

موضوع: انتخاب مدل، روش و ابزارهاي مناسب جهت چابك سازي فرايندهاي مديريت پروژه

استاد راهنما:دکتر حاجی یخچالی

استاد مشاور: فروزان عبداللهي

استاد داور:دکتر الوانی

چكيده:

نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که چابكي در موفقيت پروژه‌ها نقش مهمي ايفا مي‌کند. چابكي توانايي پروژه‌ها را در برابر چالش‌ها و تغييرات محيطي به منظور كسب نتايج مورد نظر افزايش مي‌دهد. عدم آمادگي پروژه‌ در واكنش مناسب به تغييراتي كه پيش‌بيني‌ آنها به جهت سرعت و ماهيت تغييرات قابل استناد نمي‌باشند، منجر به مشكلات بسيار زيادي تا حد شكست پروژه‌ها شده است. مفهوم پروژه و فعاليت‌هايي را که مي‌توان در قالب پروژه تعريف نمود به گونه‌ايست که امروزه بسياري از طرح‌ها ملي و خصوصي اعم از صنعتي، آموزشي، بهداشتي، نظامي، تجاري... در چارچوب پروژه تعريف شده و کسب نتيجه مطلوب در هر يک از اين طرح‌ها در گرو موفقيت پروژه خواهد بود. اين بدان معناست دستيابي به آينده‌اي كه از طريق تصويب طرح‌ها براي خود متصور شده‌ايم در گرو موفقيت پروژه‌ها است. به دليل تنوع و سرعت تغييرات مستمر محيط پروژه، در اين پژوهش به دنبال مدل، روش و ابزارهاي مناسب جهت چابك‌سازي فرايندهاي مديريت پروژه مي‌باشيم تا تيم پروژه در محيط‌هاي آشفته نيز قادر به كسب اهداف پروژه باشد.

اين پژوهش از نوع کاربردي، توصيفي است. در اين پژوهش، بر اساس شاخص‌هاي چابكي تعيين شده در مدل تحقيق كه عبارتند از حساسيت، بلوغ، انطباق، شايستگي و سرعت، پرسشنامه‌اي تدوين شد تا ضمن تعيين سطح چابكي پروژه‌ها، ميزان اهميت هر يك از شاخص‌ها نسبت به يكديگر نيز مشخص گردد. در اين تحقيق جهت تبيين مدل، از مهارت‌هاي بندباز و نحوه عملكرد مخچه در بدن كمك گرفته شده است. بر اين اساس 83 پرسشنامه به روش نمونه‌گيري تصادفي بين جامعه آماري كه شامل 5 شركت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي بوده‌اند، توزيع گرديد. داده‌هاي جمع‌آوري شده حاكي از آن است كه همه زيرمعيارهاي مربوط به شاخص‌هاي پنجگانه نيازمند بهبود مي‌باشند ولي در اين بين پارامتر آموزش بيشترين فاصله را با شرايط مطلوب دارد و نيازمند توجه ويژه است. بر اساس نتايج اين تحقيق اختلاف معناداري بين ميزان اهميت شاخص‌هاي پنج‌گانه وجود ندارد و همه شاخص‌ها داراي اهميت يكساني مي‌باشند. بيشترين اختلاف بين متوسط شرايط موجود و شرايط مطلوب مربوط به شاخص انطباق با 4/2 امتياز از 5 امتياز مي باشد و در ساير شاخص‌ها اختلاف متوسط 1/2 تا شرايط مطلوب يا امتياز 5 ملاحظه مي‌گردد. متوسط امتياز كل شرايط موجود 1/100 در مقابل شرايط مطلوب 175 قرار دارد كه بر اساس تعاريف اين مدل تحقيق، شرايط موجود در وضعيت چابكي متوسط قرار دارد كه مويد اين موضوع است كه همه شاخص‌هاي پنج‌گانه نيازمند بهبود شرايط جهت ارتقاء سطح چابكي خود از متوسط به بالا و بسيار بالا مي‌باشند.

 

 

کد 1DBA

دانش آموختگان :یوسف گوزلی،فرنوش شیشه چیان،مهرزاد یزدی و هادی محمد زاده بصیر

موضوع:بررسی فنون و روش های پیشنهادی بازاریابی خدمات فنی و مهندسی حوزه عمرانی

استاد راهنما:دکتر شهباز مرادی

استاد داور:دکتر الوانی

چکيده:

ساخت و ساز و صنعت ساختمان بعنوان یک صنعت اشتغال زا که توان جذب سرمایه خارجی را دارد در بسیاری از کشورها مطرح بوده و می باشد فعالان این صنعت برای پیروزی در رقابت جلب مشتری و ایجاد برند و وفاداری مشتریان از روش های مختلف بازاریابی استفاده می کنند. و در این راستا موفقیت شرکت های ایرانی در برابر رقبای منطقه ای در بازار های مشترک اهمیت بسزایی دارد .

هدف از ارائه این طرح الویت بندی فعالیت های بازاریابی در صنعت ساختمان است چرا که فعالیت های بازاریابی هزینه بر بوده و نتایج متفاوتی در پی دارد و این شرکت ها برای موفقیت در این امر و اجتناب از هزینه های بیهوده نیاز به دانستن هزینه، ریسک و نتایج احتمالی فعالیت می باشند تا از میان روش های مختلف، قدرت انتخاب پارامترهای مورد نظرشان مهیا باشد. باید در نظر داشت انتخاب بهینه فعالیت بازاریابی و اولویت بندی آن از عوامل مهم در جلب مشتری و موفقیت در عرصه رقابت بوده کما اینکه هزینه بر نیز می باشد. آشنایی تخصصی با  روش های بازاریابی ودست آوردهای آن به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند انتخاب بهینه با کمترین هزینه و بیشترین  منافع را داشته باشند که این نیاز به بررسی دقیق و نیز تحقیق میدانی دارد. صنعت ساختمان و فعالیت در آن دارای دو بخش پیمانکاری و سرمایه گزاری می باشد که روش های مختلفی را جهت بازاریابی نیازمند هستند. پیمانکاری ساختمان فعالیتی است که بیشتر در حوزه خدمات قرار می گیرد ولی سرمایه گزاری و ساخت و فروش بیشتر نوعی فروش کالا به حساب می آید چرا که مشتری می تواند محصول را لمس کرده و ببیند.

 در این پروژه تلاش شد که از هر دو گروه استفاده شود ولی براساس عدم افشای اطلاعات در ایران و عدم تمایل شرکت ها به ارائه اطلاعات به ویژه مالی، این امکان در مورد شرکت های سرمایه گزاری و ساخت و فروش میسر نشد و تمرکز بر روی شرکت های پیمانکار قرار گرفت. براساس بررسی های صورت گرفته پروژه ای مشابه این پروژه در ایران انجام نشده و منابع موجود جهت استفاده بسیار محدود و عمومی است که مربوط به فعالیت های خدماتی می شود از این رو با جستجو در منابع خارجی به ویژه پروژه های انجام شده در کشورهای منطقه تحقیقاتی با این عنوان که در کشور ترکیه و توسط دانشگاه های آمریکایی صورت پذیرفته بود بدست آمد و لذا پایه تحقیق برآن ها نهاده شد تا بتواند مبنایی بر مقایسه شرکت های دو کشور همسایه با فرهنگ مشابه و رقابت در بازار های مشابه باشد. روش تحقیق بکار رفته در این پروژه بر اساس دلفی و پیمایشی است که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و توزیع آن بین شرکت های ساختمانی وصنعتی مرتبط با فعالیتهای ساختمانی در ایران استفاده شد و نتایج بدست آمده از طریق روش SPSS  مورد تحلیل قرار گرفته که در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که شرکت های ایرانی جهت فعالیت های پیمانکاری اولویت های خود را به شرح ذیل می دانند:

 1. خدماتی با رویکرد تمركز بر داخل شركت  
 2. توسعه ی منابع انسانی جهت ارائه خدمات بهتر
 3. اقداماتی با رویکرد خارجی
 4. جلب مشتریان با قیمت رقابتی تر
 5. پرورش و توسعه حسن نیت و ارتباط و نزدیکی
 6. ارائه خدمات سفارشی گسترده

تمام شرکت های ایرانی در کنار اولویت بندی فوق بحث توسعه بازار را نیز در اولویت های خود می دانستند و آن را به موازات تمام موارد بالا و هم ارز با آنها دانسته و اولویتی بالایی نیز برای آن در نظر گرفته اند.

این رتبه بندی نشان داد که در مقایسه با شرکتهای خارجی همسایه که اولویت اول و دوم خود را جلب مشتریان با قیمت رقابتی تر و توسعه ی بازار و یا ایجاد تنوع می دانند شرکتهای داخلی اولویت اول و دوم خود را خدماتی با رویکرد تمركز بر داخل شركت و توسعه ی منابع انسانی جهت ارائه ی خدمات بهتر می دانند.

یکی دیگر از یافته های این تحقیق این بوده است که ظاهرا به نظر می رسد که شرایط تحریم و پیامدهای آن در شرایط تحریم شرکتهای داخلی را وادار نموده است که به خدمات با رویکرد داخلی شرکت های خود بیشتر توجه نمایند و این موضوع همچنان در نظر سنجی انجام شده خود را نمایان ساخته و تا مشخص نشدن وضعیت کسب و کار در این صنعت، به سختی تمایل به خروج از حالت موجود دارند.

 

                                        

{* *}