ورود دانشجویان
 • کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی /زمستان 87
 • کنفرانس بین المللی مدیریت فروش /زمستان 87
 • اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی/بهار 88
 • کنفرانس بین المللی مهندسی تبلیغات/ تابستان 88
 • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک / پاییز 88
 • کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICIM / زمستان 88
 • سمینار مذاکره و ارتباطات اثر بخش / بهار 89
 • کنفرانس بین المللی نظام توزیع و پخش / بهار 89
 • سمینار مدیریت استراتژیک دانش / تابستان 89
 • اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صوت و تصویر و تلفن همراه / تابستان 89
 • هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک / پاییز 89
 • اولین مجمع جهانی مدیران MBA / پاییز 89
 • کنفرانس ملی مدیریت فروش / پاییز 89
 • کنفرانس بین المللی مدیریت یک پارچه بازاریابی و برند IMBC / زمستان 89
 • کنفرانس بین المللی تبلیغات و فروش / زمستان 89
 • کنفرانس بین المللی خرده فروشی / زمستان 89
 • کنفرانس بین المللی بهره وری و توسعه منابع انسانی /زمستان 89
 • اولین کنفرانس ملی مدیریت بر رضایت مشتریان CSM / زمستان 89
 • کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی / بهار 90
 • کنفرانس نظام توزیع و پخش / تابستان 90
 • سمینار ارتقاء مهارت های فروش / تابستان 90
 • کنفرانس برند و آموزش (انتخاب بهار به عنوان برترین برند آموزش MBAحرفه ای در ایران )/ بهار 91
 • اولین کنفرانس تحول فردی / بهار 91
 • اولین کنفرانس علمی مدیریت جهادی / تابستان 91
 • سمینار تخصصی minol management /تابستان 91
 • اولین کنفرانس باشگاه مشتریان / پاییز 91
 • اولین کنفرانس اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم / زمستان 91

 

 

 

 

{* *}