ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر جمال الدین خدمتی

حوزه ی نظام های بیمه ای صنعت دارو

teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد نجفی

مدرس توسعه فردی و سازمانی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر ایرج تاجدین

مدرس مباحث استراتژیک

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر محمد آزادی

مدیریت منابع انسانی(یکساله)

teacher 1 مشاهده جزئیات...

مهندس علی قریشی

مدرس مباحث زبان تخصصی مدیریت و کسب کار - تجارت بین الملل