ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دكتر علي منتصري

مدرس فروش در داروسازی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امیر علی شیرازی

حوزه های بازاریابی دارویی - بازی های مدیریتی - مارکتینگ پلن

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر درکوش

مدرس نوآوری دارویی و مالکیت فکری

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر عبداللهی اصل

مدرس حوزه قیمت گذاری در دارو

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر یکتادوست

مدرس حوزه تحقیقات بازار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر محلاتی

مدرس فروش در داروسازی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد نجفی

مدرس توسعه فردی و سازمانی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر حسن یاریگر روش

حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر ایرج تاجدین

مدرس مباحث استراتژیک

{* *}