ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز 24 فروردین 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز 26 فروردین 96 - روزهای زوج - ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA برندینگ
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز 14 اردیبشهت 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریاز 17 فروردین 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریاز 23 فروردین 96 - روزهای زوج - ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاری15 اردیبهشت 96 ساعت 9 الی 13 سمینار شروع دوره روز های زوج
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBAجنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز 28 اردیبهشت 96- روزهای آخر هفته -ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDigital Business MBA
  • مدت زمان 150 ساعت
  • زمان برگزاریاز 21 اردیبهشت 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA Pharma
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریاز 1 اردیبهشت - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مالی
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزارینیمه دوم خرداد 96 -روزهای جمعه - ساعت 9 الی 16
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای ایام هفته ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بیمه
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای آخر هفته - ساعت 13 الی 18
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهBig Data Analytic
  • مدت زمان 40 ساعت
  • زمان برگزاریروزهای آخر هفته - سمینار شروع 6 اردیبهشت ساعت 12 تا 14
  • پیش ثبت نام