ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA برند
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 10 الی 17:30 - از 30 خرداد 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBAجنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج 17:30 تا 20:30 - از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13- از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA بازاریابی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA پروژه
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 -از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA استراتژی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13- از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA دارویی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - از نیمه اول تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAجنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - شروع از 27 خرداد98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع از 30 خرداد
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها - ساعت 9 الی 13 - شروع از 30 خرداد 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA دارویی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع از 23 خرداد 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA استراتژی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14تا 20 جمعه 9تا 13 - شروع از 30 خرداد 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA هنری
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو روز در هفته بعد از تایم اداری - شروع از نیمه دوم خرداد98
  • پیش ثبت نام