ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهpost DBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزارییک روز در هفته ساعت 17 الی 21 - شروع کد 2 آبان 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA برند
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 13:30 الی 20:30 - شروع کلاس از 7 آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBAجنرال
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریروزهای زوج 17:30 تا 20:30 - شروع کلاس نیمه دوم آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع کلاس از 7 آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA بازاریابی
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 -شروع کلاس از 7 آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA پروژه
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - شروع کلاس از 7 آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA استراتژی
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - شروع کلاس از 7 آذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA دارویی
  • مدت زمان دو سال علمی و پژوهشی
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 -از 7 اذر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAجنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - شروع کلاس 2 اذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع کلاس 7 اذر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها - ساعت 13:30 الی 17:30 - از دی 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA دارویی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع از 11 مهر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA هنری
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو الی سه روز در هفته بعد از تایم اداری - شروع کلاس 2 اذر
  • پیش ثبت نام