ورود دانشجویان

 

دوره های تخصصی MBA، با در برگرفتن طیف وسیع و جامعی از دروس مدیریتی، این موقعیت ویژه را برای افراد فراهم می آورند تا در یک یا چند حوزه خاص مدیریتی، مهارت بیشتری کسب کنند و یا مهارت های فعلی خود را ارتقا بخشند.

هر کدام از گروه های MBA  های تخصصی ، حول محور آموزشی مربوطه طراحی شده و به فرد اجازه می دهد تا دقیقاً بر همان قسمت از حوزه حرفه ای خود که قصد بهبود آن را دارد تمرکز کرده و در زمانی کوتاه به نتایج تخصصی دلخواه دست یابد.

مزایای استفاده از این دوره علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، هماهنگی کامل با اهداف، حوزه های کاری و علاقه مندی های هر فرد می باشد که به همین دلیل انتقال آموخته ها به محیط واقعی کار سریعتر و کاربردی تر اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

در هر کدام از دوره های تخصصی ، رزومه کاری، تحصیلی و حوزه فعالیت دانش پژوهان جهت تعیین عدم لزوم گذراندن دروس پیش نیاز بررسی می گردد.

کافی است تا فرم پیش ثبت نام مربوط به هر دوره را در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری تکمیل نمائید تا کارشناس مربوطه با شما تماس گیرد.

 

  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAمنابع انسانی
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزاریدو روز در هفته - بعد ازتایم اداری - از 22 فروردین 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مدیریت استراتژیک
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 -نیمه دوم فروردین 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بازاریابی و فروش
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای آخر هفته - بعد ازتایم اداری - 6 اردیبهشت 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAبازاریابی و فروش
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج - بعد ازتایم اداری - 1 اردیبهشت 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مدیریت پروژه
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 -نیمه دوم فروردین 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA (مدیریت هنری)
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو روز در هفته بعد از تایم اداری - از اردیبهشت 97
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دوره(مدیریت دارویی) MBA Pharma
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای آخر هفته - از نیمه دوم فروردین 97
  • پیش ثبت نام