ورود دانشجویان

 

دروس دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA  با گرایش Branding 

چیستی، چرایی و چگونگی برند و برندینگ Branding know why& know what &know How

چهار پایه برندینگ ( pre-Branding )

برندینگ 1 ( آفرینش برند )

برندینگ 2 ( ارتباطات برند )

مدل ذهنی مدیران موفق 

مسئولیت اجتماعی و مدیریت بر مبنای ارزش ها 

مدیریت استراتژیک پیشرفته 

آینده پژوهی راهبردی 

کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار 

روش های تحقیق کمی و کیفی 

 ورود به دوره ، با مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی جهت تعیین صلاحیت ورود و تعیین عدم نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز انجام می شود .

جهت تکمیل پیش ثبت نام اولیه مربوط به دوره کلیک کرده و در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری فرم پیش ثبت نام مربوط به دوره  DBA برند را تکمیل نمائید .