ورود دانشجویان

 

ردیف

عنوان درس

ریز فصل

ساعت

 

 

1

چیستی، چرایی و چگونگی برند و برندینگ

Branding know why& know what &know How

مفاهیم بازاریابی، طراحی و استراتژی ها و برنامه ریزی بازاریابی خلق ارتباط وفادارانه بلند مدت استراتژی و برنامه های قیمت گذاری مدیریت و ارتباطات انبوه

12 ساعت

 

 

2

چهار پایه برندینگ

( prt-Branding )

STP ( بخش بندی ، هدف گذاری و جایگاه سازی )

آشنایی با چهار پایه برندینگ ( Pre-Branding ) آشنایی با مفاهیم خود شناسی ، مخاطب شناسی ، محیط شناسی و ارتباطات خلاق

تحلیل 6c برند به عنوان اسناد زیر ساختی برند آفرینی

28 ساعت

 

 

2

برندینگ 1 ( آفرینش برند )

هویت آفرینی برند ( ldentity) و لایه های آن آشنایی با پنج ماژول اصلی هویت برند و المانهای آن چیستی و چرایی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند IMC آشنایی با مدل 5M  در فرآیند IMC

40ساعت

 

 

3

برندینگ 2 (ارتباطات برند )

Branding2:

Brand Communications

هدف گذاری IMC تکنیک های بودجه بندی استراتژی های تدوین و اجرای پیام استراتژی های رسانه و برنامه ریزی رسانه ای اجرا ، ارزیابی و مانیتورینگ

20 ساعت

 

 

4

برندینگ 3 ( ارزیابی برند )

Branding3:

Brand Evaluation

مدلها و تکنیک های ارزیابی برند مدلهای ارزشگذاری بند

8ساعت

 

 

5

کارگاه تخصصی و پیشرفته برند آفرینی شخصی

( Personal Branding )

اصول و تکنیک های برند آفرینی شخصی ( پیشرفته )

( این دوره پس از اتمام برندینگ 1و2و 3 ارائه می شود . )

28 ساعت

 

 

6

کارگاه و کوچینگ چهارپایه

Workshop &Coaching

کارگاه عملی و هدایت تیمی گامهای اول و دوم برندینگ

4 ساعت

 

 

7

کارگاه و کوچینگ هویت آفرینی

Workshop & Coaching

کارگاه عملی و هدایت تیمی گام سوم برندینگ ( هویت سازی )

4 ساعت

 

 

8

کارگاه و کوچینگ کمپین IBC

Workshop & Coaching

کارگاه عملی و هدایت تیمی گامهای چهارم تا هفتم ( کمپین IBC )

8 ساعت

 

 

9

کارگاه و سمینار

برندینگ محتوایی ( Content Branding )

برندینگ آرکتایپی ( Archetypal Branding )

8ساعت

 

 

10

Homework

انجام تمرینات عملی گروهی جهت تدوین پروژه برندینگ

40 ساعت

 

جمع کل ساعت

200 ساعت