ورود دانشجویان

روش شناسی پژوهش در کسب و کار ( منابع انسانی ، تحقیقات بازار ، استراتژیک و مالی)

مشخصات :

سرشناسه  : شهبازمرادی/سعید

عنوان و نام پدید آور: روش شناسی پژوهش در کسب و کار

 (منابع انسانی ، تحقیقات بازار ، استراتژیک و مالی)

 / سعید شهبازمرادی

مشخصات نشر: تهران ، توفیق دانش ، 1392

مشخصات ظاهری  : 428ص   ، مصور ، جدول ، نمودار  

وضعیت فهرست نویسی  : فیپا

موضوع  : تحقیق-روش شناسی     

رده بندی کنگره :  1392 87ش9ر 55/180 Q   

رده بندی دیویی  : 42/004           

شماره کتابشناسی ملی :3116743       

معرفي مختصر كتاب:

در دنياي امروز، مديران براي بالا بردن اثربخشي مديريت در سازمانها مجبور هستند كه بعد از تجزيه و تحليل كارها حجم عمده اي از كارها را به زيردستان بسپارند. حتي موفق ترين مديران نيز، به تنهايي قادر به انجام تمام كارها نيستند و ناگريزند تا با تفويض اختيار علاوه بر اينكه وقت خود را براي كارهاي مهم تر آزاد كنند، در عين حال فضايي را براي آماده شدن كارمندان براي مسئوليت هاي بيش تر فراهم نمايد. براي جلوگيري از مشكلات فرآيند تفويض بايد مراحل زير طي شود تا نتيجة مثبت به دست آيد: كارها را بايد تجزيه و تحليل كرد و سپس تفويض نمود، بايد فرد مناسب براي تفويض اختيار را مشخص كرد، بايد افراد انتخاب شده را توجيه كرد، و پس از تفويض كارها بر فرآيند تفويض اختيار نظارت داشت.

{* *}