ورود دانشجویان

مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان

موضوع:

رفتار سازماني - مديريت

پديدآورنده:

نويسنده:سعيد شهبازمرادي

 ناشر: توفيق دانش

360 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 1 -07-6424-600-978
تاريخ نشر:27/01/92
كد ديويي:658.3
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

سرفصل های کتاب:

1- رفتار سازماني به عنوان يک رشته ي مطالعاتي

2- مبناي تفاوت هاي فردي و يادگيري

3- ارزش ها و نگرش ها و تاثير آن در رفتار فردي

4- شخصيت وادراک

5- انگيزش

6- ارتباطات موثّر و هوش هيجاني

7- کار تيمي و گروهي

8- رهبري در سازمان

9- قدرت ، رفتار سياسي و تعارض در سازمان

10- فرهنگ و مديريت تغيير

11- مديريت استرس ( فشار رواني)