ورود دانشجویان

مدیریت سرمایه های انسانی

با تنگ تر شدن حلقه رقابت در سطح بازارهایی که امروزه بنگاههاي کسب و کار کشورمان با آن روبروهستند، اهمیت جذب، نگهداشت، بکارگیري و توسعه سرمایه هاي انسانی در بکارگیري صحیح مناب ع مالی سازمانها و برآوردن تقاضاي مشتریانشان را نمایان می سازد.

مجموعه حاضر حاصل فعالیت هاي اجرایی نگارندگان همزمان با مساعی آموزشی و پژوهشی در حیطه است که با تعامل بین دانشجویان و نیازسنجی انجام شده از مدیران بنگاه ها و کسب و DBA و MBA دوره هاي کارهاي بخش عمومی و خصوصی طوري انتخاب گردیده است که ساختار مطالب مطرح شده در کتاب هاي و « مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان » و « معماري سرمایه هاي انسانی » پیشین چون را تکامل بخشیده و به ویژه منبعی جامع براي علاقمندان « مدیریت و مدل هاي پیشرفته منابع انسانی »اجراي مدل هاي منابع انسانی در عرصه سازمان ها محسوب گردد.

امید است که فرایندي که جسورانه نگارندگان در مسیر تکامل منابع موجود در این عرصه آغاز نموده اند به زیور دقت نظر کلیه صاحبنظران، اساتید و مشاوران و دانشجویان حوزه مدیریت منابع انسانی آراسته گردد.

 

{* *}