ورود دانشجویان

دانش مسائل روز مدیریت

 موضوع کتاب:

مديريت طرحها
برنامه;ريزي استراتژيك
رفتار سازماني - مديريت
پديدآورنده:
نويسنده:سعيد شهبازمرادي

ناشر:توفيق دانش

336 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 7 -05-6424-600-978
تاريخ نشر:19/07/91
كد ديويي:658.404
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

معرفي مختصر كتاب:

موضوع اين کتاب، شرح چگونگي مديريت طرحها و برنامه ريزيهاي استراتژيک و تبيين شيوه هاي مديريت و رفتار سازماني است. اثر حاضر، با هدف ارائة اطّلاعات تخصّصي براي مديريت سازمانهاي کسب و کار و عملياتي تدوين شده است. در همين راستا نخست، مديريت و مديريت بهره وري تعريف و شيوه هاي مديريت زنجيرة تأمين و مديريت ارتباط با مشتري تشريح شده است. سپس چگونگي سازماندهي و ثبت شرکت هاي تجاري در کنار مديريت منابع و مصارف مالي سازمانها تبيين و دربارة مهندسي ارزش و نقش آن در موفّقيت سازمانها بحث شده است. در بخشهاي ديگر از کتاب به مسئلة تعالي سازماني و ارزيابي تحقق استراتژيها، جهاني شدن در قالب سازمان تجارت جهاني، بانک و بانکداري و نقش آن در مديريت کسب و کار و تجارت الکترونيک پرداخته شده و نقش بازار سرمايه در مديريت کسب و کار بررسي گرديده است. مديريت کيفيت در استانداردهاي مديريت کيفيت، بيمه و نقش آن در زندگي حرفه اي و اجتماعي، بازرگاني بين الملل و خصوصي سازي در ايران و آثار آن در کسب و کار از ديگر مباحث مورد توجّه در کتاب هستند. آخرين مبحث مندرج در اين مجموعه، طرح کسب و کار در راه اندازي يک کسب و کار است.

 سرفصل های کتاب:

1- مدیریت پروژه

2- مدیریت بهره وری

3- مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

4- سازماندهی و ثبت شرکت های تجاری

5-مدیریت منابع و مصارف مالی در سازمانها

6- مهندسی ارزش و نقش آن در موفقیت سازمان ها

7- تعالی سازمانی و ارزیابی تحقق استراتژی ها

8- جهانی شدن در قالب سازمان تجارت جهانی

9- بانک و بانکداری

10- تجارت الکترونیک

11- نقش بازار در سرمایه

12- مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریت کیفیت

13- بیمه و نقش آن در زندگی حرفه ای و اجتماعی

14- بازرگانی بین المللی

15- خصوصی سازی

16- طرح کسب و کار

 

 

{* *}