ورود دانشجویان

شاهین بهرامی

مدیرعامل و عضو هئیت مدیریه شرکت آریه

دانش پژوه دوره DBA کد 6

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از آمریکا

مدیرعامل و عضو هئیت مدیریه شرکت آریه

در ملاقاتی که در بدو امر با اقای دکتر فرضی پور داشتم نقطه نظراتی را که مطرح کردند به نظرم معقول امد و به تصمیم گیری من کمک شایانی کرد. لازم به ذکر است که حسن برخورد پرسنل بهارنیز قابل تقدیر و قدردانی میباشد.