ورود دانشجویان

عباس نظری

رئیس مجتمع آموزشی نفت محمودآباد

سال های زیادی از گرفتن MBA گذشته بود و تمایل داشتم مطالب فراموش شده را احیا و نیز ذهن خود را فعال نمایم و گلچین مباحث مدیریتی را در DBA دیدم.

حضور استادان عالی و تاثیر تشویق آنها

شهریه منصفانه نیز مزید بر علت شد.