ورود دانشجویان

فرزاد برنجی

مدیر فروش ردبول Red Bull

مدیر فروش و پخش شرکت سایه سمن

دلیل انتخاب موسسه آموزش عالی آزاد بهار برای گذراندن دورهMBAعبارت بود از

» کادر آموزشی حرفه ای موسسه

» تاکید بر محتوی به جای تبلیغات

» انعطاف وتنوع در ساعات برگزاری کلاسها

» فضای علمی و البته صمیمانه حاکم بر مؤسسه.