دوره جامع مذاکره

پـس از ایـن دوره انتـظار می رود دانـش پذیـران عـلاوه بر شـناخت انـواع مـدلهای مذاکره و تکنیکهای گـفتاری

  • شش ماهه

کمپین نویسی تبلیغات تجاری

کمپین نویسی تبلیغات شیوه های تعیین پیام ، تعیین مخاطب، برنامه ریزی دقیق و ارسال پیام درست به مخاطب

  • شش ماهه

توسعه ی فردی

اکثر افرادی که در دنیای کسب و کار  فعالیت دارند صرف نظر از کسب و کار یا سازمانی که در آن فعالیت دارند

  • شش ماهه

کسب و کار از دید مالی و حقوقی

اهداف دوره :

  • آشنایی با قوانین ثبت شرکت ، ثبت برند و ایده ، کد اقتصادی ،کد کارگاه ، دفاتر قانونی
  • شش ماهه