علی انصاری

بنیان گذار مجموعه تات و بازار مبل ایران
دانش آموخته :
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد جنوب
Quote