دکتر علی اسداللهی

دکتری مدیریت مالی
حوزه تدریس :

سوابق تحصیلی و اجرایی

*دکتری مدیریت مالی    

*کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

*دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول

*کارشناسی اقتصاد و حسابداری

زمینه تدریس :

اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت

حسابداری

بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

سوابق تدریس :

* دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری

*دانشگاه قم

*دانشگاه ارشاد دماوند

*مراکز آموزش عالی

*اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت

*بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

*مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

همکاری با :

* سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

*سازمان بهزیستی

*مرکز آموزش بانک حکمت ایرانیان

*کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ

*مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران

*موسسه آموزش عالی آزاد بهار

سوابق پژوهشی و تألیفات :

*کتاب مدیریت مالی ( انتشارات مدرسان شریف )

*کتاب اصول حسابداری و حسایداری مالی ( انتشارات مدرسان شریف )

*کتاب اقتصاد خرد ( انتشارات علم تبریز  )

*مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان ( انتشارات فرهنگ )

*مجموعه سوالات مدیریت مالی ( انتشارات فرهنگ )

*الگوی توسعه در خرده شهرها ( نشریه مهر )

*نگاهی بر مالیات برارزش افزوده ( نشریه دانشگاه پیام نور )